والدن با ترجمه‌ی علی‌رضا طاق‌دره منتشر شد. این ترجمه حاصل ده سال پژوهش و تحقیق است

تنها پایگاه اینترنتی فارسی برای معرفی، بحث و گفت و گو در باره ی آثار و اندیشه های هنری دیوید تورو ، دوران و معاصرین او

مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست